Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 20 mar 2014

Fasadeendring - søknad om endring av fasade

Søknad om glassveranda / tilbygg / endring av fasade er regulert av borettslagets vedtekter, Plan og bygningsloven, lov om eierseksjoner og Teknisk forskrift (TEK 10).

Vedtekter

I borettslagets vedtekter viser vi til § 4-3 Bygningsmessige arbeider. Her fastsettes at slike arbeider skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter og offentlige bestemmelser.

Plan-og bygningsloven

I Plan- og bygningsloven er det fastsatt hvilke tiltak som forutsetter søknad til kommunen om tillatelse og igangsetting. På plan- og bygningsetatens hjemmeside finner du god veiledning i forhold til hvilke saker som forutsetter byggesøknad.

Teknisk forskrift

Teknisk forskrift (TEK 10) fastsetter hvordan arbeider skal planlegges, prosjekteres, gjennomføres og kontrolleres.

Dersom du ønsker å etablere glassveranda er dette en fasadeendring, og det skal derfor sendes søknad til Oslo Kommune ved Plan- og bygningsetaten (Rammesøknad). Søknaden skal normalt fylles ut av utførende håndverker, og skal inneholde informasjon om godkjenningen av håndverksbedriften og plan for kontroll av arbeidene. Videre skal søknaden inneholde tegninger og beskrivelse av tiltaket.

Tilbygg

Det samme gjelder for ombygging av leilighet på terrasse på den siden av blokkene hvor det er inngang / hoveddør.

Vi anbefaler at andelseier følger de råd som ligger ute på Forbrukerrådets hjemmeside vedrørende kjøp av håndverkstjenester.

Styret understreker at det er andelseiers ansvar og plikt og sørge for at bygningsmessige arbeider skjer i henhold til lov og forskrifter. Styret påtar seg ikke noe ansvar i byggesaken.

Byggesak

Når du har kommet så langt at du har igangsettingstillatelse fra Plan – og bygningsetaten ber vi om å få tilsendt kopi av tillatelsen. Styret forbeholder seg retten til å kontrollere at arbeiderene utføres i henhold til lov og forskrifter, og vi gjør oppmerksom på at vi kan be om å få tilsendt kopi av faktura og kvitteringer for utførte arbeider, samt kopi av tilbudsmateriell og øvrig korrespondanse med leverandør. Dette gjøres for å sikre at det ikke utføres ulovlig byggeri i borettslaget, og for å sikre minst mulig ulempe for naboer.

Til sist vil vi gjøre oppmerksom på at arbeider som ikke er utført i henhold til lov og forskrifter kan fremstå som en heftelse ved din bolig ved eventuelt salg. En ny eier kan tenkes å komme tilbake å stille selger til ansvar for arbeider som ikke er forskriftsmessig utført.

Kilder

Lovdata: Lov om eierseksjoner

Lovdata: Plan- og bygningsloven

Lovdata: Teknisk forskrift 10

http://www.forbrukerradet.no/forside