Endret: 23 apr 2017     Opprettet: 20 mar 2014

Bad - søknad om rehabilitering

Søknad om rehabilitering av bad / ombygging av leilighet er regulert av borettslagets vedtekter, Plan og bygningsloven, lov om eierseksjoner og Teknisk forskrift (TEK 10).

Vedtekter

I borettslagets vedtekter viser vi til § 4-3 Bygningsmessige arbeider. Her fastsettes at slike arbeider skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter og offentlige bestemmelser.

Plan-og bygningsloven

I Plan- og bygningsloven er det fastsatt hvilke tiltak som forutsetter søknad til kommunen om tillatelse og igangsetting. På plan- og bygningsetatens hjemmeside finner du god veiledning i forhold til hvilke saker som forutsetter byggesøknad. Les mer på plan- og bygningsetatens hjemmeside (åpnes i nytt vindu).

Teknisk forskrift

Teknisk forskrift (TEK 10) fastsetter hvordan arbeider skal planlegges, prosjekteres, gjennomføres og kontrolleres.

Dersom du ønsker å rehabilitere bad ber vi om at du er særlig oppmerksom på at utførende håndverker tilbyr arbeidene utført etter våtromsnormen. Dette er en standard som sikrer fagmessig utførelse av arbeidene. Videre gjør vi oppmerksom på at rehabilitering av bad normalt medfører skifte av sluk og montering av ny membran. Dersom branncelle brytes ved skifte av sluk, eller arbeidene utføres på en slik måte at brannskille svekkes, skal dette byggemeldes.

Dersom du er usikker på om din byggesak er søknadspliktig bør du kontakte uavhengig fagmann for å få dette avklart.

Arbeid som medfører brudd på branncelle er søknadspliktige

Videre gjør vi oppmerksom på at arbeider som medfører brudd på branncelle, som for eksempel at det føres nye ledninger fra leilighet og ut i gang, er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift (TEK 10). Ombygging som medfører endring på bærende konstruksjoner og bærevegger vil også forutsette byggesøknad.

Forbrukerrådet

Vi anbefaler at andelseier følger de råd som ligger ute på forbrukerrådets hjemmeside vedrørende kjøp av håndverkstjenester.

Les mer på www.forbrukerraadet.no (åpnes i nytt vindu)

Styret understreker at det er andelseiers ansvar og plikt og sørge for at bygningsmessige arbeider skjer i henhold til lov og forskrifter. Styret påtar seg ikke noe ansvar i byggesaker.

Styret

Styret forbeholder seg retten til å kontrollere at arbeiderene utføres i henhold til lov og forskrifter, og vi gjør oppmerksom på at vi kan be om å få tilsendt kopi av faktura og kvitteringer for utførte arbeider, samt kopi av tilbudsmateriell og øvrig korrespondanse med leverandør. Dette gjøres for å sikre at det ikke utføres ulovlig byggeri i borettslaget, og for å sikre minst mulig ulempe for naboer.

Til sist vil vi gjøre oppmerksom på at arbeider som ikke er utført i henhold til lov og forskrifter kan fremstå som en heftelse ved din bolig ved eventuelt salg. En ny eier kan tenkes å komme tilbake å stille selger til ansvar for arbeider som ikke er forskriftsmessig utført.

Kilder

Lovdata: Lov om borettslag

Lovdata: Plan- og bygningsloven

Lovdata: Teknisk forskrift 10

http://www.forbrukerradet.no/forside