Endret: 27 jul 2018     Opprettet: 10 feb 2018

Varsel om regulering av leietillegg for påbygg/tilbygg i rekkehus og terrasseblokker

Det vises til tidligere varsel om økning av husleie for samtlige andelseiere. I varselet ble det samtidig orientert om regulering av tilleggsleie for påbygg/tilbygg i rekkehus og terrasseblokker.

Med bakgrunn i at dagens leietillegg har vært uendret siden innføring av kr. 4,- per kvm i 1994, har styret innhentet veiledning og oppdaterte data fra bl.a. Obos for å utarbeide en modell for beregning av leietillegg. Styret har lagt vekt på at modellen skal gjenspeile reelle kostnader, at den ikke skal gi urimelige utslag og samtidig oppleves rettferdig for borettslaget som helhet.

Resultatet er at månedlig leietillegg per kvm for 2018 er fastsatt til kr. 15,- med virkning fra 1. april. Fra og med april måned vil husleiefakturaen gjenspeile endringen.

Kostnader som inngår i leietillegget er kommunale avgifter, forsikring og ytre vedlikehold. Med bakgrunn i at påbygg/tilbygg på rekkehusene nylig har blitt rehabilitert, har styret vedtatt en moderat prosentvis andel til vedlikehold på 5 prosent.

Styret har videre vedtatt at fremtidig regulering av leietillegget skal følge samme prosentvise økning som felleskostnadene.

Styret har gitt Obos fullmakt til å innføre reguleringen fra og med 1. april 2018.

Spørsmål og andre henvendelser bes rettet til styret på epost: styret@aassida.no

Med hilsen
Styret Åssida borettslag