Endret: 22 mai 2018     Opprettet: 30 jan 2018

Referat fra beboermøte mandag 12.februar

Temaet for møtet var rehabiliteringen av blokkbebyggelsen og hva som skal skje i denne forbindelse.

Bakgrunnsinformasjon

Styret har, i samarbeid med med Aase Byggeadministrasjon AS, brukt høsten på å gå gjennom hva som bør gjøres med blokkbebyggelsen. Det er tatt utgangspunkt i borettslagets vedlikeholdsplan, som vi tidligere har fått hjelp av Rambøll AS til å utarbeide.

Planen for 2018 er at alle tak skal få nytt belegg, beslagene rundt takene skal skiftes ut, og 
vinduer og verandadører skal skiftes ut.

Aase Byggeadministrasjon AS har nå ute en tilbudsforespørsel til flere aktuelle entreprenører på disse arbeidene.

Opsjoner

I tilbudsforespørselen har Aase Byggeadministrasjon AS bedt om opsjoner på etterisolering av langvegger (kjøkkenside) med 50 mm isolasjonssjikt med «x-trem» isolasjonsplater.

For gavlveggene er det bedt om en opsjon på etterisolering med 100 mm trykkfast mineralull. Det er også vurdert fire utførelser for kledning på gavlveggene, tømmermannskledning, Cambrit / Ivarson fasadeplater og teglforblending. Det er også bedt om opsjon på nye ytterdører i inngangspartiet.

MØTEREFERAT

1:  Info om prosess/Historikk

Styremedlem Rolf Iver Mytting takket for at så mange møtte frem, presenterte agenda, og innledet med informasjon om borettslagets historikk i forhold til vedlikehold og oppgradering mm.

Dårlig materialstandard siden byggene ble oppført  har medført flere prosesser ifht vedlikehold. Borettslaget har fått hjelp av ulike aktører i rådgivningsøyemed, blant annet Aase Byggeadministrasjon AS og Rambøll.

Vedlikeholdsprosjektet startet med rekkehusene, som nå er ferdigstilt, bortsett fra ny takpapp som gjenstår.

Parallelt med rekkehusprosjektet har vi hatt en vedlikeholdsprosess ifht blokkene. Rambøll har hjulpet til å få en liste i forhold til tiltak. 

2: Fargevalg blokkene

Rolf Iver Mytting viser hvordan blokkene og rekkehusene ser ut pr. dags dato, og viser skisser på alternative fargevalg på powerpoint. Med eller uten tegl, rødt, mørk- eller mellomgrått på paneler (samme farge som rekkehus).

3: Etterisolering kjøkkenside - opsjon

Rolf Iver viser oss utfall av termografering som er gjennomført på ulike steder i blokkene. Disse viser stor varmelekkasje fra vinduene, samt kuldebro mot gulv og tak.

Innspill fra andelseier som opplever kulde fra kjøkkensiden. Rolf Iver svarer at dette skal ivaretas dersom budsjettet holder innenfor vårt mandat – 30 mill.

En andelseier presiserer viktigheten av etterisolering på kjøkkensiden, og ber om at dette må gjøres nå. En utsettelse vil medføre betydelige merkostnader, dersom det gjøres om få år, og vinduer, terassedører må reinnsettes. Rolf Iver spør resten av andelseierne i plenum, som understøtter og signaliserer det samme.

4: Etterisolering av gavlvegger - opsjon

En andelseier påpeker at endeveggene ikke var prioritert i referansegruppen, og spør om hvorfor dette skal prioriteres. Dette begrunnes med at taktekking etc. vil kreve nye investeringer dersom det omtekkes nå, og endeveggene skal endres om noen få år.

Rolf Iver Mytting henstiller til kollektivt tankesett, blant annet når det gjelder isolasjon av endevegger. Det er færre som bor i endeseksjoner, enn de som bor midt i bygget og derfor ikke merker forskjell på isolasjon i endeveggene.

5: Innspill fra beboer: Toppbord på rekkverk på kjøkkenside

En andelseier kom med et innspill om å «vippe» øverste bord på «gelenderet» på kjøkkensiden «utover», og ikke flatt som i dag. I dag spruter det inn vann på vegg og vinduer når det regner og medfører risiko for fukt.

6: Innspill fra beboer - nye hovedinngangsdører

En andelseier påpeker at det er viktigere å få automatiske døråpnere for begge dørene, enn å få nye inngangsdører. Dette fordi mange sliter med å få åpnet to dører når de kommer med varer, vogner, rullatorer m.m.

Vedr opsjoner på nye inngangsdører har det kommet innspill/forespørsel fra andre andelseiere om det finnes nye dører med en isolasjonskvalitet som kan bidra til at vi kun kan ha en dør, fremfor dagens doble variant, som er hinder både for rullatorer, vogner og handleposer.

7: Tilbudsprosessen

Aase Byggeadministrasjon AS ved Håkon Waage informerte om tilbudsprosessen, og

de alternativene de har sendt ut forespørsel på. De har forespurt 4 tilbydere.

Andelseierne signaliserte et klart ønske om å gjennomføre alternativ 5, som innebærer:

• Utskifting av vinduer og dører i aluminiumsutførelse

• Omtekking av tak

• Utskifting av gesimsbeslag

• Nye hovedinngangsdører

• Etterisolering av lang- og gavlvegger med teglforblending på gavler

• Entreprisekostnad:

Totalt sett vil dette ligge innenfor kostnadsrammen styret har fått andelseiernes tilslutning til.

8: Ekstraordinær generalforsamling – valg av farger på panel og materiale på endevegg

Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling for å vedta om gavlvegger skulle ha tegl eller fasadeplater. Likeså for valg av farge på panel på langvegger på begge sider av blokkene.

Fargevalgene bestod av:

1. Rødt panel, som Fjellhytta BRL

2. Mørk gråbrun som rekkehusene

3. Kombinasjon der langveggene på hovedterrassesiden er mellomgrå og bodene mørk grå som rekkehusene, og mellomgrå på kjøkkenside.

Andelseierne ønsket seg tegl gavlvegger med 68% tilslutning, og fargevalg på panel ble alternativ 3. som fikk 42 av 60 stemmer.

Styret ønsker å understreke at fargeskisser er veiledende, og fargevalgene bli kvalitetssikret med profesjonell hjelp.

Styret, 13.2.2018